M4markets Broker: Dedicated to the Highest Standards of Regulations

Quản Lý & Cấp Phép

M4Markets tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất thế giới về quản lý

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA)

M4Markets được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định là một Nhà Cung cấp Dịch vụ Chứng khoán (giấy phép số SD035). FSA được tổ chức theo Đạo luật về Cơ quan Dịch vụ Tài chính 2018. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý này bao gồm cấp phép, giám sát và phát triển các dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Seychelles thông qua một cơ chế quản lý chặt chẽ.

Giao dịch với M4Markets

Alami syarat dagangan luar biasa dengan broker yang dipercayai

Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn